കേതു മഹാ ദശ

നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞ കേതുവും – കേതു മഹാ ദശയും

ഭാരതീയ ജ്യോതിഷത്തിൽ കേതു വളരെ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രഹമാണ്. നവ ഗ്രഹങ്ങളിൽ രാഹുവും കേതുവും ഛായാ ഗ്രഹങ്ങളായി (Shadow Planets) ആയി കണക്കാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഈ രണ്ടു ഗ്രഹങ്ങൾക്കു ഏതെങ്കിലും…

രാഹുവും - രാഹുകാലവും

രാഹുവും – രാഹുകാലവും

ജ്യോതിഷത്തിലെ ഛായ ഗ്രഹവും ആസുര സ്വഭാവത്തിനുടമയുമാണ് രാഹു. ഭൗമീകമായ ഏതു കാര്യവും നേടിയെടുക്കാൻ വളരെ അധികം തീക്ഷണത കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹം കൂടിയാണ് രാഹു. അസ്വാഭാവികമായി ചിന്തിക്കുക, പാരമ്പര്യങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
YouTube
YouTube